Jogi felsőoktatási szakképzés
A képzési idő 4 félév, a képzés célja jogi alapismeretekkel rendelkező, a jogász munkáját segítő szakalkalmazottak képzése. A nappali és levelező munkarendes képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formában is indul. Az önköltség összege a 2017-2018-as tanévre nappali munkarenden 150.000 Ft/félév, levelező munkarenden 120.000 Ft/ félév. A tantervben szereplő tantárgyak egy része szakirányú továbbtanulás esetében (jogász szak, igazságügyi igazgatási szak) beszámításra kerülnek. A tantárgyak másik csoportja nyújtja azokat a speciális szakismereteket, amelyek a különböző jogászi munkaterületeken (bíróságok, ügyészségek, közigazgatás, ügyvédi, földhivatali, ingatlan nyilvántartási stb.) jogi előkészítő munka elvégzésére teszi alkalmassá a jelöltet. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: felsőfokú jogi asszisztens (Paralegal).

Jogász szak
A jogászképzés jelenleg ún. osztatlan (egységes) képzés, amely nappali és levelező munkarendben folyik. A nappali munkarend szerinti képzésben önköltséges képzési formában lehet tanulni. Az önköltség 2017-2018-as tanévre szóló összege: 240.000 Ft/félév. A képzési idő 10 félév, a képzés kreditrendszerű: a diploma megszerzésének feltétele legalább 300 kredit megszerzése.  A diploma kiadásának feltétele a szakdolgozat elkészítése és sikeres megvédése, egy nyelvből államilag elismert, legalább középfokú C-típusú (vagy ezzel egyenértékű) nyelvvizsga megléte. A kari tanterv gerincét a kötelező tantárgyak adják, ezeket minden joghallgatónak teljesítenie kell. A kötelező tantárgyak ún. tantárgyi modulokba rendeződnek, az egyes modulok (tantárgyak) szisztematikus egymásra épülésével: a képzési szerkezet az elméleti-alapozó jellegű tantárgyaktól jut el a képzés végére a speciális szakismereteket nyújtó tantárgyakig. A kötelező tantárgyi rendszert a választható tantárgyak széles kínálata egészíti ki, amelyből a hallgatók egyéni érdeklődésüknek megfelelően választhatnak, de hallgathatnak az egyetem más karán (szakán) felvett választható kurzusokat is. A Kar kötelező tantárgyként, több nyelvből szaknyelvi képzést is biztosít. A PTE ÁJK-n szaknyelvi vizsgahely is működik, ahol államilag elismert nyelvvizsga szerezhető szaknyelvekből. A tanügyi folyamatok szervezését és lebonyolítását a Neptun tanulmányi rendszer számítógépes programja támogatja. A diploma egyetemi szintű (master) végzettséget igazol és doktori cím (dr. jur) viselésére jogosít.
A levelező munkarend szerinti képzést a 2007-2008-as tanévtől nem csak diplomával rendelkezők részére, hanem az első diplomáért tanuló pályázóink, hallgatóink részére is indítjuk!  A képzés önköltséges, az önköltség 2017-2018-as tanévre szóló összege: 225.000 Ft/félév. A diplomával rendelkezők körében az igazgatásszervezői oklevéllel, rendőrtiszti oklevéllel, és igazságügyi ügyintézői/igazgatási oklevéllel rendelkező hallgatók esetében a korábbi szakirányú tanulmányaik beszámítása miatt a képzési idő 8 félévre rövidülhet! A levelező munkarendes képzési forma havonta 3 napon (csütörtök, péntek, szombat) át tartó oktatást jelent, átlagosan napi 10-12 órás elfoglaltsággal.
A képzés kreditrendszerű, a tanulmányi folyamatokat a Neptun tanulmányi rendszer informatikai programjának segítségével lehet lebonyolítani. A képzés lezárásaként megszerzett diploma (melynek feltétele az elkészített szakdolgozat és előírt nyelvvizsga) egyetemi (master) végzettséget igazol és jogosít a doktori cím (dr.jur.) viselésére.

Igazságügyi igazgatási (BA) alapszak
A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő 6 félév. A jogi asszisztens végzettséget igazoló OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező hallgatók szakirányú előképzettsége alapján a képzésbe meghatározott tantárgyakat beszámítunk, ami a képzési idő lerövidüléséhez (akár négy félévre) vezethet. A képzés kreditrendszerű, a diploma megszerzésének a feltétele legalább 180 kredit teljesítése (továbbá egy nyelvből államilag elismert, legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga megléte). A kötelező tantárgyak keretében elméleti-történeti, közigazgatás-tudományi és jogi ismeretek megszerzésére van lehetőség. A képzés gerincét a szakmai törzsanyag körébe tartozó tantárgyak jelentik, amelyet informatikai, gazdasági, európai és egyéb ismeretek elsajátítása és a szakmai gyakorlat egészít ki.
Az oklevélben szereplő szakképzettség: igazságügyi szervező. A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges, az önköltség összege a 2017-2018-as tanévre szóló összege: 155.000 Ft/félév. Az oktatás félévente két alkalommal egy-egy heti elfoglaltságot jelent a hallgatók számára.

Posztgraduális képzés (PhD)
A doktori képzésre jelentkező személy pályázatot nyújt be a Doktori Iskolához, amelyben megjelöli választott kutatási témáját, témavezetőjét, és azt, hogy nappali vagy levelező munkarendben kívánja folytatni tanulmányait. A felvételi időpontjáról a pályázókat értesítjük. A felvételi eljárás díja 9.000 Ft. Nappali munkarendes hallgatóink állami ösztöndíjban részesülnek. Levelező munkarendes hallgatóink számára az önköltség összege 85.000 Ft. A Doktori Tanács által elfogadott oktatási tematika minden szemeszter elején a hallgatók rendelkezésére áll. A képzés kreditrendszerű. A program első évében „alapozó” jellegű tárgyak (kutatásmódszertan, könyvtárismeret és informatikai alapismeretek) szerepelnek, a második és harmadik évben pedig elsősorban az általános jogi műveltséget szolgáló képzés folyik.

Szakirányú továbbképzések
A Kar célja, hogy a jogi és egyéb alapdiplomával rendelkezők számára indítandó szakirányú továbbképzési kínálat az aktuális piaci igényeknek megfeleljen és a szakemberek számára kurrens szakterületekkel foglalkozó képzéseket biztosítson. Ennek érdekében képzéseit folyamatosan fejleszti, a hallgatók gyakran találkozhatnak országos és nemzetközi szaktekintélyekkel. A szakirányú továbbképzések speciális szaktudást és szakismeret megszerzését biztosítják a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára. A jogpolitikai, a jogi szakismeretek elsajátításával és a határtudományok megismerésével olyan vezetői és szakmai kompetenciákat sajátíthatóak el, amelyek lehetővé teszik a felmerülő komplex feladatok hatékonyabb ellátását.

Szakirányú továbbképzéseink megismeréséhez és online jelentkezéshez kérjük látogatassa meg a szakirányú továbbképzések önálló honlapját: tovabbkepzes.ajk.pte.hu

 

A képzéseinkkel kapcsolatos felvételi információk a PTE ÁJK felvételizőknek szóló honlapján érhetők el (a főoldalról a Felvételi információk című menüpontból). A képzéseinkről képzési szintenként részletesen az Oktatás menüpontban olvashat.