TÖRTÉNET

A jogi kar a pécsi egyetem legrégebbi fakultása, amely tiszteli és őrzi az 1367-es alapítású egyetem és a pécsi jogászképzés tradícióit. Közvetlen jogelődje az 1912. évi XXXVI. törvénycikkel Pozsonyban alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, amelyet az 1921. évi XXV. törvénycikk helyezett (ideiglenesen) Pécsre. A jogi kar 1923 őszén nyitotta meg első pécsi szemeszterét. A Kar professzorai részben a korábban 1923-ig működött püspöki jogakadémia tanárai voltak. A pécsi jogi kar a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem egyetlen olyan kara, amely 1923 óta folyamatosan működik. Kiváló tudós és oktató egyéniségek sorát adta a jogász szakmának: többek között Óriás Nándort, lrk Albertet, Faluhelyi Ferencet. Falai között tanult például Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnök, Darák Péter, a Kúria elnöke és oktatói között olyan személyiségeket találunk, akik nemrég alkotmánybírák, kormánytagok vagy országos intézmények vezetői voltak.

JELEN

A Kar oktatási, kutatási és igazgatási infrastruktúrája – változatlanul – kiemelkedően jónak minősíthető. A Kar szervezeti egységei jelenleg három épületben helyezkednek el; mindegyik épület felszereltsége (bútorzata, irodai felszereltsége stb.) teljes. Az Európa Központ, az Európai Dokumentációs Központ és a kari könyvtár a 2010-ben átadott Tudásközpontban működik.
A kar több mint 3600 hallgató számára biztosít magas színvonalú képzést, a jogi valamint igazgatási képzési területen, valamennyi képzési szinten: felsőoktatási szakképzésben (jogi asszisztens), BA alapszakon (igazságügyi igazgatási), osztatlan (egységes) képzésben (jogász), MA mesterszakon (közigazgatási) és szakirányú továbbképzésekben. A képzések nappali és levelező munkarendben folynak, államilag támogatott és költségtérítéses formában.
Népszerűek a szakokleveles és szakjogász képzéseink (pl. csődjogi, munkajogi, borjogi, infokommuninkációs). A jól működő Doktori Iskola közel száz végzett diplomás számára tudományos, PhD fokozat megszerzésére irányuló felkészítést és felkészülést biztosít.

OKTATÁS, OKTATÓK

Igényesen felújított, az építészeti hagyományokat, a hajdani patinát megőrző, de a jövő technikai kihívásaira is felkészült épületek várják a hallgatókat. Légkondicionált, belsőépítészek által tervezett előadótermek, színvonalas könyvtár, 80 darab számítógép, ingyenes internethasználat áll a hallgatóság rendelkezésére. A kor igényeihez igazodó, folyamatosan megújuló tanterv és tantárgyi szerkezet szerint zajlik a rugalmasabb tanulmányi előmenetelt kínáló ún. kreditrendszerű oktatás, mely mintatanterv alapján működik, mégis megfelelő szabadságot ad a hallgatóknak főként a magyar és idegen nyelvű választható tárgyak körében. A kar oktatói gárdáját közel 80 magasan képzett, sok évtizedes tapasztalattal rendelkező professzor és docens, valamint törekvő, tehetséges adjunktus és tanársegéd alkotja, akik a korszerű oktatási és módszertani eszközök alkalmazását is nélkülözhetetlennek tekintik. A tanulmányi folyamatok megszervezése (beiratkozás, bejelentkezés, a tantárgyfelvétel, a vizsgára jelentkezés stb.) számítógépen történik. A karon akkreditált szaknyelvi nyelvvizsgaközpont működik. A tudományos kutatás iránt érdeklődőknek a Tudományos Diákkör (TDK) biztosít lehetőséget későbbi tudományos munkáik elkészítéséhez. míg a szakkollégium olyan szakmai- szellemi közösség, amely az egyetemi képzés kiegészítéseként többletismereteket nyújt a joghallgatók számára, fejleszti retorikai készségeiket és gyakorlati ismereteiket.

BENEDEK FERENC SZAKKÖNYVTÁR A TUDÁSKÖZPONTBAN

2010 szeptemberében nyílt meg az egyetem épületétől 200 méterre található Tudásközpont, Magyarország első hibrid könyvtára, mely egyszerre szolgál közművelődési és egyetemi célokat. Itt kapott helyet a (központi) Egyetemi Könyvtár és a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár. A Benedek Ferenc Szakkönyvtár minden nap 8.00-20.00 óráig várja az egyetemi polgárokat, szak- és tankönyvekkel, magyar és külföldi szakfolyóiratokkal, valamint a tudományos területek széles tárházát kiszolgáló adatbázisokkal.. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett lehetőség van, online szaktájékoztatás igénybe vételére. A Tudásközpontban több mint 1,2 millió dokumentum áll rendelkezésre, a könyvtár egész területén elérhető a wifi. Fénymásolni, nyomtatni, scannelni a technikai forráspontnál vagy az automata fénymásolóknál lehet.

INFORMATIKA

A karon 80 db korszerű számítógép áll a hallgatók rendelkezésére. A Kar épületének valamennyi helyiségében vezeték nélküli számítógépes kapcsolat érhető el. Valamennyi oktatási helyiség projektorral, illetve egyéb oktatástechnikai eszközökkel megfelelően felszerelt. A hallgatók a szolgáltatásokat (fénymásolás, nyomtatás) bármikor, az épület nyitva tartásának idejében vehetik igénybe. A tantervekben kötelező informatikai oktatás is szerepel.

NYELVOKTATÁS

A karon kötelező (ingyenes) jogi szaknyelvi képzés folyik latin, német, angol, francia és igény esetén orosz nyelvekből. A szaknyelvi órák részei a kari tantervnek. A választható tárgyakként meghirdetett kurzusok pedig egyben felkészítenek a karon teljesíthető szaknyelvi nyelvvizsgára. A karon jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgahely működik (PROFEX), ahol akkreditált, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga szerezhető.

DIÁKÉLET - KULTURÁLIS, SPORT, SZAKMAI PROGRAMOK, HALLGATÓI SZERVEZETEK

Kellemes hallgatói terek, melegkonyha, büfé, kávézó, folyosói automaták teszik teljessé, komfortosabbá az egyetemi tartózkodást. A jól működő, aktív hallgatói önkormányzat a hallgatói érdekvédelmi feladatokon túl számos szakmai rendezvény (Jogász-Közgazdász Napok), sport- és kulturális esemény, gólyabál és tábor megszervezésének a gazdája. A karon működik az Óriás Nándor Szakkollégium, a Fiatal Értelmiségiek Klubja (FÉK), az Expressis Verbis című színvonalas, a diákok által szerkesztett kari Újság, és a Pécsi Boregylet. Az ELSA-Pécs szervezet révén a kar hallgatói tagjai az Európai Jogi Karok Egyesületének, s ennek keretében vesznek részt a kar nemzetközi nyári egyetemi programjainak a megszervezésében.

SZAKMAI, TUDOMÁNYOS KAPCSOLATOK

A karon több akadémiai nagydoktor oktat, magyar és külföldi díszdoktoraink száma meghaladja a 15 főt. Oktatóink számos magyar és nemzetközi szakmai szervezetnek tagjai és vezető tisztség viselői, intenzív kapcsolatokat ápolunk nyugat- és kelet-európai partneregyetemeinkkel, ahol hallgatóink ösztöndíjak (ERASMUS, CEEPUS) segítségével rövidebb-hosszabb ideig tanulmányokat folytathatnak. A külföldi részképzésben végzett kurzusok az itthoni tanulmányokba beszámítanak.

KÜLSŐ MEGÍTÉLÉS, INTÉZMÉNYI RANGSOR

A Kar szakmai működését és környezetét, az oktatás feltételeit vizsgáló Magyar Akkreditációs Bizottság „erősnek” minősítette a kart, s ezt a 2004-ben megszerzett ISO minősítés is igazolja: „A kar versenyképes, hibátlan oktatási és kutatási szolgáltatást nyújt partnerei számára a szerződésekben vállalt feltételek maradéktalan betartásával.” 2006-ban a Magyar Akkreditációs Bizottság a kart a jogászképzésben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért „Kiválósági hely” címmel jutalmazta.